+ +

Zarządzenia Wewnętrzne

24/87 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pracownikom Politechniki Wrocławskiej dodatków za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia
29/88 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 24/87 z dnia 26 października 1987r. dotyczącego regulaminu przyznawania pracownikom Politechniki Wrocławskiej dodatków za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych lub uciążliwych
3/94 w sprawie zmian w organizacji służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i radiologicznej Politechniki Wrocławskiej
14/96 w sprawie wprowadzenia w Politechnice Wrocławskiej przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
5/94 w sprawie organizacji i zasad działania Służb BHP, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Radiologicznej w Politechnice Wrocławskiej
25/2000 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Politechnice Wrocławskiej
17/2003 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Politechniki Wrocławskiej 
3/2004 w sprawie stosowania przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych i wydanych do tej ustawy przepisów wykonawczych w Politechnice Wrocławskiej
10/2004 w sprawie powołania Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej
43/2007 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, studentom i innym osobom przebywającym w budynkach lub na terenie Politechniki Wrocławskiej, w przypadku wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
10/2009 w sprawie przeprowadzania badań z zakresu medycyny pracy dla pracowników Politechniki Wrocławskiej
13/2011 w sprawie zakresu obowiazków Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej
28/2012 w sprawie postępowania dotyczącego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do lub z pracy
29/2012 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
30/2012 w sprawie postępowania dotyczącego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów oraz sposobu ich dokumentowania
56/2012 w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Politechniki Wrocławskiej
108/2016
załącznik
w sprawie zasad dotyczących szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę w Politechnice Wrocławskiej
118/2016
załącznik
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Politechnice Wrocławskiej
76/2017
załącznik
w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Politechnice Wrocławskiej (zmiana ZW 118/2016)