+

Zarządzenia Wewnętrzne

14/96 w sprawie wprowadzenia w Politechnice Wrocławskiej przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
25/2000 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Politechnice Wrocławskiej
3/2004 w sprawie stosowania przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych i wydanych do tej ustawy przepisów wykonawczych w Politechnice Wrocławskiej
43/2007 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, studentom i innym osobom przebywającym w budynkach lub na terenie Politechniki Wrocławskiej, w przypadku wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
13/2011 w sprawie zakresu obowiazków Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej
28/2012 w sprawie postępowania dotyczącego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do lub z pracy
30/2012 w sprawie postępowania dotyczącego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów oraz sposobu ich dokumentowania
56/2012 w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Politechniki Wrocławskiej
76/2017
załącznik
w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Politechnice Wrocławskiej (zmiana ZW 118/2016)
119/2017
załącznik
w sprawie zasad dotyczących szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę w Politechnice Wrocławskiej
1/2018 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe