+


NADZÓR NAD WARUNKAMI PRACY
 1. Kodeks Pracy
 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1983r. o społecznej inspekcji pracy
  (tj. Dz.U. z 1983r. Nr 35, poz. 163)
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
  (Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68)
 4. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (tj. Dz.U. z 1985r. Nr 12, poz 49 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym
  (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 lipca 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
  (Dz.U. z 1983r. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.)
 7. Zarządzenie nr 37 Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 października 1983r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu nauki, szkolnictwa wyższego i techniki (
  (Dz.Urz. Nr 6, poz.44)
 8. Zarządzenie nr 13 Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 1985r. zmieniające zarządzenie w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu nauki, szkolnictwa wyższego
  (Dz.Urz. Nr 3, poz.15)
 9. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
  (Dz. U. Nr 89, poz.589)

 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej
  (Dz.U. z 2012r. Nr 0 poz. 1022)

OBIEKTY BUDOWLANE I POMIESZCZENIA PRACY
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
  (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp
  Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej
  (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  (Dz.U. z 2010r. Nr 109 poz. 719)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
  (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1136 i 1137)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych .
  (Dz.U. z 2009r. Nr 124 poz. 1030)
MASZYNY I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE
 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
  (Dz.U. z 2002r. Nr 191, poz.1596 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
  (Dz.U. 2007r. nr 120 poz. 826 z póź. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
  (Dz.U. z 2008. nr 199 poz. 1228 z póź. zm.)
EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
  (Dz.U. z 1999r. Nr 80, poz. 912)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych
  (Dz.U. z 1999r. Nr 75, poz.846 z późn. zm.)

URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
  (Dz.U. z 2012r. Nr 0 poz. 1468)

URZĄDZENIA TRANSPORTOWE
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
  (tj. Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz. 1265)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych
  (Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  (Dz.U. z 2002r. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.)

PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA
 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy
  Dz.U. z 2004r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  (Dz.U. z 2008 Nr 234 poz. 1570)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
  (Dz.U. z 1996r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  (tj.Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 133)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
  (Dz.U. z 2005r. Nr 69, poz. 622 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
  (Dz.U. z 1996r. Nr 60, poz. 279)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
  (Dz.U. z 1996r. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.)
 8. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
  (M.P. 1996r. Nr 19, poz. 231)
 9. Rzporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
  (Dz.U. z 2007 Nr 128 poz. 897)
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z póź. zm.)
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  (Dz.U. z 1998r. Nr 148, poz. 973)
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz.U. z 2011 nr 33 poz. 166)
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
  (Dz.U. z 2005r. Nr 81, poz. 716 z póź. zm.)
 14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz.U. z 2002r. Nr 217, poz. 1833 z póź. zm.)
 15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne
  (Dz.U. z 2005r. Nr 157, poz. 1318)
 16. Konwencja Nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjęta w Genewie 25.06.1990r.
  (Dz.U. z 2006r. Nr 194, poz. 1433)
 17. Rozp. Min. Gosp. z 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (Dz.U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173)

SUBSTANCJE I MIESZANINY CHEMICZNE
 1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
  (Dz.U. z 2011r. Nr 63 poz. 322 z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
  (Dz.U. z 2012 Nr 0 poz. 445)
 3. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
  (Dz.U. 2007 nr 36 poz.233)
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie listy organizmów patogennych oraz ich klasyfikacji, a także środków niezbędnych dla poszczególnych stopni hermetyczności.
  (Dz.U. 2002 nr 212 poz. 1798)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
  (Dz.U. z 2012 Nr 0 poz. 688)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne
  (Dz.U. z 2012 Nr 0 poz. 601)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
  (Dz.U. z 2012 Nr 0 poz. 1018)
 8. Ustawa z dnia 19 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
  (tj. Dz.U. z 2012 Nr 0 poz. 124)
 9. Ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
  (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 3, poz. 20)
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
  (Dz.U. z 2005r. Nr 216, poz. 1824)
 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
  (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn.zm.)
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
  (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86)
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancj i niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
  (Dz.U. z 2002r. Nr 58, poz. 535),
  (zm. Dz.U. 2006r. Nr 30, poz. 208)
 14. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/9, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/WE i 2000/21/WE
  (Dz.Urz. UE L 396 z 30.12.2006r., str. 1-794, z późn. zm.)
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
  (Dz.Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1-1355)

PROCESY PRACY (przemysł i usługi)
 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 22 listopada 1951r. w sprawie bhp w zakładach graficznych
  (Dz.U. z 1951r. Nr 65, poz. 447 z późn. zm.)


ATOMISTYKA
 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. - Prawo atomowe
  (tj. Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz. 264)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
  (Dz.U. z 2005r. Nr 20, poz.168)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
  (Dz.U. z 2006r. Nr 140 poz. 994)


WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE
 1. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  (Dz.U. z 2002r. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
  (Dz.U. z 2002r. Nr 132, poz. 1121 z póź. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania
  (Dz.U. z 2002r. Nr 234, poz. 1974 z póź. zm.)
 4. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
  (Dz.U. z 2002r. Nr 199, poz. 1674 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania
  (Dz.U. z 2010r. Nr 82 poz. 537 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy,kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia
  (Dz.U. z 2002r. Nr 236, poz. 1992)
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania
  (Dz.U. z 2002r. Nr 237, poz. 2015 z późn. zm.)


SZKOLENIE W ZAKRESIE BHP
 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz.U. z 2004r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

SŁUŻBA BHP
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz.U. z 1997r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)
 2. Rozp. Rady Ministrów z 2 listopada 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bhp
  (Dz.U. z 2004r. Nr 246, poz. 2468 z póź. zm.),

SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności
  (Dz.U. z 2010r. Nr 138 poz. 935)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych
  (Dz.U. z 2005r. Nr 259 poz. 2171)
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi
  (Dz.U. z 2005r. Nr 218 poz. 1846 z późn. zm.)
INNE
 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
  (Dz.U. z 1996r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)
NORMALIZACJA I CERTYFIKACJA ORAZ ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
 1. PN-N-18002:2011P
  Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
 2. PN-EN-18004:2001P
  Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne
 3. PN-EN 12464-1:2012P
  Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

MASZYNY I URZĄDZENIA ENERGETYCZNE
 1. PN-E-05204:1994
  Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania
 2. PN-E-08501:1998
  Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
 3. PN-EN 60079-0:2013-03E
  Atmosfery wybuchowe - Część 0: Urządzenia - Podstawowe wymagania