+

Pisma Okólne dotyczące spraw BHP i PPOŻ

9/2001 w sprawie  szkolenia nauczycieli akademickich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
7/2002 w sprawie badań lekarskich studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej, narażonych w trakcie studiów na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
18/2003 w sprawie wdrożenia nowych przepisów wykonawczych dotyczących prawa atomowego i ochrony radiologicznej w Politechnice Wrocławskiej
6/2004 załącznik nr 1 w sprawie dopuszczenia laboratoriów i pracowni specjalistycznych do prowadzenia w nich zajęć dydaktycznych
49/2017 w sprawie warunków i trybu wydawania profilaktycznych posiłków i napojów dla pracowników Politechniki Wrocławskiej zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych
3/2018 w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących zapewniania pracownikom Politechniki Wrocławskiej okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym
4/2018 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Politechnice Wrocławskiej