+

Pisma Okólne dotyczące spraw BHP i PPOŻ

32/94 w sprawie organizacji służb bhp w jednostkach organizacyjnych Politechniki Wrocławskiej oraz zasad współdziałania tych służb z Centralną Służbą BHP
6/2001 w sprawie warunków i trybu uzyskiwania okularów korygujących wzrok przez pracowników Politechniki Wrocławskiej pracujących na stanowiskach pracy z monitorami ekranowymi
9/2001 w sprawie  szkolenia nauczycieli akademickich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
10/2001 w sprawie prowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów rozpoczynających naukę w Politechnice Wrocławskiej
7/2002 w sprawie badań lekarskich studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej, narażonych w trakcie studiów na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
18/2003 w sprawie wdrożenia nowych przepisów wykonawczych dotyczących prawa atomowego i ochrony radiologicznej w Politechnice Wrocławskiej
20/2003 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Politechnice  Wrocławskiej
6/2004 załącznik nr 1 w sprawie dopuszczenia laboratoriów i pracowni specjalistycznych do prowadzenia w nich zajęć dydaktycznych
17/2006 w sprawie warunków i trybu wydawania profilaktycznych posiłków i napojów dla pracowników Politechniki Wrocławskiej zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych